1387/12/25

کلید رستگاری

در این مقاله درمورد کمکی که پیامبر به اصحابش کرد می پردازیم: به گذشته پرمشقت خویش می‌اندیشید. به یادش می‌افتاد که چه روزهای تلخ و پر مرارتی را پشت سر گذاشته؛ روزهایی که حتی قادر نبود غذای روزانه زن و

بیشتر بخوانید...