ﻃﺎﺋﻒ

قدرشناسی پیامبر (صلی ‌الله عليه و آله و سلم)

تشکر و قدردانی از “نعمت گستر” و سپاس‌گزاری از “نیکوکار” آن قدر با فضیلت و محبوب است که قرآن مجید ضمن این که “شاکر” و “شکور” را از نام‌های خدا دانسته، فرموده است: “و سیجزی الله الشاکرین“(1)؛ خداوند پاداش سپاس‌گزاران

بیشتر بخوانید...