متن سوال: چرا شیعیان از میان تمامی صفات خداوند ،عدل را به عنوان یکی از اصول خویش به حساب می آورند؟  متن جواب: همانگونه که می دانید ، پیامبران با دو ضامن اجرائی، پیام خویش را ابلاغ می کنند که یکی از این دو ” انذار” و دیگری ” تبشیر” است. انذار بدین معناست که آنان…