معیار گزینش

معیار گزینش

هر کدام از ما به نوعی در زندگی خود با “انتخاب” مواجهیم و گاهی می‌بایست بین دو یا چند چیز مختلف، گزینش کنیم. انتخاب همراه، همکار، همسر و یا دوست و رفیق، برای همه ما اجتناب ناپذیرند. آنچه اهمیت دارد،

بیشتر بخوانید...