مبدا و منشا انتظار

به سوي انتظار

انتظار نيرويي است زاينده و توجهي است متعالي. نيرويي سازنده است از آن جهت كه قرار را از شخص منتظر مي گيرد و آرامش را از او مي ستاند و او را به حركت وا مي دارد و  توجهي متعالي

بیشتر بخوانید...