مؤمن واقعي

«بانویی جهادگر»

ايمان به خدا آثار و لوازمی دارد و مسؤوليّتها و تعهداتي به دنبال مي آورد كه هركسی نمي تواند بدان ها جامه عمل بپوشاند و به آثار و لوازم آن عمل كند. از جمله این لوازم، مبارزه و جهاد در

بیشتر بخوانید...