امام جعفر بن محمد الصادق (علیه السلام)

“در جستجوی علم …”

94 سال از عمر “عنوان بصری” سپری شده بود، اما با ورود امام صادق (علیه السلام) به مدینه و کشف عظمت همه جانبه ی آن

ادامه مطلب »
امام محمد بن علی الباقر (علیه السلام)

” به چه می نازیم ! … “

اگر تاریخ سراسر عبرت جهان را بررسى کنیم و درباره سرنوشت فرعون ها، نمرودها، کسراها، خاقانها و قیصرها و سرانجام کار هریک کمى مطالعه کنیم،

ادامه مطلب »