علی، نگاهی دیگر

علی، نگاهی دیگر …

همچون رعد در شبهای طوفانی، نیرومند و کوبنده و خروشان بود، چشمه همان چشمه است و جریان آن، شب و روز نمی‌شناسد، اما … این جرج جرداق مسیحی است که از علی (علیه السلام) سخن می‌گوید و او را این

بیشتر بخوانید...