علما

“جاودانه در تاریخ”

در روایتی در صحیح مسلم[note]1- یکی از صحاح سته (صحاح ششگانه: شش کتاب معتبر) در نزد اهل سنت که به همراه صحیح بخاری از 4 کتاب دیگر دارای اعتبار بیشتری بوده و طبق نظر اهل سنت تمامی روایات نقل شده

بیشتر بخوانید...