عفو

«نيايش فطر»

درد دل و صحبت با خدا آداب خاصی ندارد. نه زمان مشخصی دارد و نه مکانی. فقط لازم است بخواهی و سر حرف را باز کنی. تو در دل یا به آشکار حرف می‌زنی و خدا هم می‌شنود. بزرگان ما

بیشتر بخوانید...