عظمت انسان

« تکیه گاهی برای زندگی »

ما انسانها بر حسب فطرت خویش، بدون تکیه گاه نمی‌توانیم زندگی کنیم. خلقت انسان این چنین است که هر کس به دنبال تکیه گاهی می‌گردد تا به آن اتّکا کند. اما به طور کلی، انسانها بر اساس آن چیزی که

بیشتر بخوانید...