عذاب دوزخ

چرا عدل از اصول دین ؟

متن سوال: چرا شيعيان از میان تمامی صفات خداوند ،عدل را به عنوان یکی از اصول خویش به حساب می آورند؟  متن جواب: همانگونه که می دانيد ، پيامبران با دو ضامن اجرائی، پيام خويش را ابلاغ می کنند که يکی از اين

بیشتر بخوانید...