عالمان

« قضاوتی منطقی »

” من در میان پیشینیان وگذشتگان از تو نرم لهجه تر و از نظر ارائه دلیل، نیرومندتر نیافته ام.” (بخشی از مکاتبه شیخ سلیم خطاب به علّامه شرف الدین)  علامه سید عبد الحسین شرف الدین، یکی از عالمان بزرگ مکتب

بیشتر بخوانید...