صابران

« او امتحان شد … »

من لا صبر له لا ایمان له هنگامیکه حضرت ابراهیم(علیه السلام)خواست تا حضرت اسماعیل(علیه السلام)را برای قربانی کردن با خود ببرد، بههاجر، مادر او، فرمود: فرزندمان را آراسته کن تا او را به مهمانی دوستببرم. اماحضرت ابراهیم(علیه السلام)به امر الهی

بیشتر بخوانید...