برچسب: شماتت و دشنام

امام محمد بن علی الباقر (علیه السلام)

«کلید خیر و شر»

یکى از نعمت‌هاى بزرگ اعطا شده به ما انسان‌ها، نعمت زبان و نطق و بیان است. حکما بیشترین فرق انسان از سایر جانداران را همان

ادامه مطلب »