شماتت و دشنام

«کلید خیر و شر»

يكى از نعمت‌هاى بزرگ اعطا شده به ما انسان‌ها، نعمت زبان و نطق و بيان است. حكما بيشترين فرق انسان از ساير جانداران را همان نطق و بيان دانسته‏‌اند. زيرا سخن‌گفتن انسان كه از روى فهم و درك است بهترين

بیشتر بخوانید...