امام علی بن محمد الهادی (علیه السلام)

«نزدیک ترین راه»

“شما را در درگاه خدا شفیع قرار می­دهم و به وسیله شما به او تقرب می­جویم و شما را در همه حالات و کارهایم در

ادامه مطلب »