برچسب: سه موقعیت، سه عکس العمل

امام محمد بن علی الباقر (علیه السلام)

«سه موقعیت، سه عکس العمل»

در طول زندگی، گاهی انسان در موقعیت هایی قرار می‌گیرد که برخی ویژگی‌های پنهان شخصیتی وی آشکار گشته و شناخته می‌شود. “رضایت”، “غضب” و “قدرت”

ادامه مطلب »