سفارش

کاربست اندیشه

آن‌قدر موضوع مهم بود که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سه بار از مرد پرسید: “اگر سفارشی کنم انجام می‌دهی؟!” آن مرد هم، هر سه بار پاسخ مثبت داد. آخر خود او به نزد ایشان آمده‌بود

بیشتر بخوانید...