سرزمین منا

«دشمن قسم‌خورده»

باسمه تعالی تمام همّت شيطانِ رانده‌شدۀ پلید، در دوران زندگی يک انسان این است که با ایجاد شک و شبهات گوناگون، بندگان را از اطاعت خداوند باز دارد و مانند خودش طردشده از درگاه خداوند سازد. بنابراین از راه‌های مختلف،

بیشتر بخوانید...