برچسب: سرزمین منا

سرزمین منا
  1. Home
  2. »
  3. عيد سعيد قربان
عيد سعيد قربان

«دشمن قسم‌خورده»

باسمه تعالی تمام همّت شیطانِ رانده‌شدۀ پلید، در دوران زندگی یک انسان این است که با ایجاد شک و شبهات گوناگون، بندگان را از اطاعت

ادامه مطلب »