برچسب: سربار دیگران بودن

امام علی بن الحسین السجاد (علیه السلام)

« ناشناسی خدمتگزار »

کاروانی از مسلمانان آهنگ مکه داشت، پس از رسیدن به مدینه چند روزی توقف و استراحت کرد و سپس از مدینه به مقصد مکه به

ادامه مطلب »