سربار دیگران بودن

« ناشناسی خدمتگزار »

کاروانی از مسلمانان آهنگ مکه داشت، پس از رسیدن به مدینه چند روزی توقف و استراحت کرد و سپس از مدینه به مقصد مکه به راه افتاد. بین راه مدینه و مکه، در یکی از منازل، اهل کاروان با مردی

بیشتر بخوانید...