امام حسن بن علی العسکری (علیه السلام)

زبان حکیم

اگر انسان پیش از آن که شروع به سخن گفتن کند، در محتوا و انگیزه و نتیجه سخنان خود کمى فکر کند، از بسیاری پیشامدهای

ادامه مطلب »