ستاره راهنما

«ستاره راهنما»

«امام» به معناى پيشوا و رهبر است. در حقيقت به آن­چه از او پيروى مى ­شود امام مى‌گويند؛ خواه كتاب باشد يا انسان، حق باشد يا باطل.[note]1- مفردات الفاظ قرآن راغب اصفهانی، صفحه 87[/note] و [note]2- برای مطالعه بیشتر در

بیشتر بخوانید...