زیارت جامعه کبیره

«نزدیک ترین راه»

“شما را در درگاه خدا شفیع قرار می­دهم و به وسیله شما به او تقرب می­جویم و شما را در همه حالات و کارهایم در پیش روی خواسته ­ها و حاجات و تصمیم ­هایم (به عنوان شفیع) قرار می­دهم.” (فرازی

بیشتر بخوانید...