زبان حكيم

زبان حكيم

اگر انسان پيش از آن كه شروع به سخن گفتن كند، در محتوا و انگيزه و نتيجه سخنان خود كمى فكر كند، از بسياری پيشامدهای ناگوار جلوگيری شده و بسيارى از لغزش‌هاى زبان و گناهان از انسان دور می‏شود. زیرا

بیشتر بخوانید...