امام علی بن الحسین السجاد (علیه السلام)

« صدقه پنهانی »

قرآن کریم بارها درباره بخشش به مستمندان، تأکید کرده و به مسلمانان تعلیم داده است که این بخشش باید به خاطر خدا باشد. لذا نباید

ادامه مطلب »