روحیه

انبيا در حريم كعبه

طواف كنندگان بيت الهي ، بر مسجدي وارد مي شوند كه كعبه را در ميان دارد. آنان مي بايد طواف و گردش خود را از همان نقطه اي آغاز كنند كه در آن نقطه خداپرستان از ديرباز، بر سر آن

بیشتر بخوانید...