راه رسیدن به ولایت و محبت اهل بیت

« به عمل کار برآید … »

و ابلیس قسم یاد کرد که نوادگان آدم را از راه راست منحرف نماید… آری! شیطان این دشمن کینه توز انسان، با کمال صراحت در مقام اظهار تصمیم خود برای گمراه نمودن آدمیان به خداوند گفت: “من به طور حتم

بیشتر بخوانید...