انسان برای دست یافتن به راه هدایت، یا به عقل و اطلاعات محدود خود تکیه می‌کند و یا از شخص خردمندی که به او اعتماد دارد، راهنمایی می‌گیرد. حال چه کسی بهتر از خالق انسان که نیازها و احتیاجات او و روش صحیح برطرف کردن…