پرسش و پاسخ

خدای مسلمین – خدای مسیحیان 

متن سوال: آیا خدای مسلمین با خدای مسیحیان یکی است؟ متن جواب: در پاسخ به ذکر عده ای از آیات قرآنی که بیانگر عقیده مسلمانان نسبت به ذات مقدس خداوند است می پردازیم . البته لازم به تذکر است که اصل خداشناسی و براهین آن…

عقاید, مقالات

تشیع و تاریخچه آن 

اگر بخواهیم به شناختی مبتنی بر حقیقت نسبت به شیعه دست پیدا کنیم، پیش از هر چیز لازم و واجب است تا اسلام را نیکو بشناسیم و سپس تشیع را بر اساس آن تعریف نماییم. اسلام، ایمان داشتن به الوهیت، وحدانیت و ربوبیت ذات مقدس…