دیدگانی نگران امت

دیدگانی نگران امت

آب بر آن پیکر مطهر و رنجور می‌ریخت و این گونه با او نجوا می‌کرد: “پدر و مادرم فدای تو‌ای رسول خدا! با مرگ تو رشته‌ای پاره شد که در مرگ دیگران این گونه گسسته نگردیده بود؛ با مرگ تو

بیشتر بخوانید...