پرسش و پاسخ

آخرت طلبی – دنیا خواهی 

متن سوال: اسلام رابطه دنیا وآخرت را چگونه تبیین می نماید ؟ آیا از نظر اسلام دنیا و آخرت دو امر کاملا متفاوت و جدا از هم می باشند ؟ بر پایه آئین اسلام ، مشخصات فرد دنیا طلب چگونه ترسیم شده و چه کسانی…