دفاع از آبروی مؤمن

“دفاع از آبروی مؤمن”

از نظر اسلام، ‌در حالت كلی جان، مال و آبروی مردم محترم است. آبروی افراد كه عموما حاصل يك عمر تلاش و كوشش آنهاست می‌تواند در اثر رفتارهای ناشايستی چون اتهام، حسادت، استهزاء، افراط در شوخی و خنده و عیب‌جویی

بیشتر بخوانید...