از نظر اسلام، ‌در حالت کلی جان، مال و آبروی مردم محترم است. آبروی افراد که عموما حاصل یک عمر تلاش و کوشش آنهاست می‌تواند در اثر رفتارهای ناشایستی چون اتهام، حسادت، استهزاء، افراط در شوخی و خنده و عیب‌جویی مورد خدشه واقع شود. در…