“ای کسانی که ایمان آورده ­اید، روزه بر شما واجب شده است، همانگونه که بر اقوام پیش از شما نیز واجب شده بود، باشد که پرهیزکار شوید.”  در تورات و انجیل فرازهایی وجود دارد که در مورد روزه گرفتن سخن می­گوید و حتی در عصر…