امام، شئون و ویژگی­ های مختلفی داردکه یکی از مهم­ترین آن­ها، هدایت انسان­ هاست. امام علاوه بر ارشاد و هدایت ظاهری، دارای یک نوع هدایت و جذبه معنوی است که از سنخ عالم ملکوت می‎­باشد و به واسطه آن در قلوب افراد شایسته تأثیر می­گذارد…