” . . . ابن مسعود می گوید من دیدیم رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) گریه می کند. به آن حضرت گفتم چه چیز باعث گریه شما شده است؟ فرمود: ” شفقت و رحمت نسبت به این گنهکاران از امتم ….