آیه را بارها خوانده بود، اما مفهوم آن را به درستی نمی‌توانست دریابد. در ذهنش بارها آن را مرور کرد: “و هر کسى بر خدا توکل کند، خدا او را بس است.” به راستی منظور خدا از این آیه چیست؟ انسان چگونه می‌تواند در همه…