از جمله وظائف واجب در منی (برای کسیکه حج تمتع بجا می آورد) بعد از رمی «جمره عقبه» در روز عید قربان، کشتن حیوانی (شتر یا گاو یا گوسفند) است  که فربه و بی عیـب بـاشـد و این عـمل را از آن نـظـر که عـبـادت…