“همانا او، این نامه را برای اصحابش نوشت و آنان را به خواندن آن برای یکدیگر، اندیشیدن، تجدید عهد و عمل به آن امر کرد.” مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی سفارش هایی را که امام صادق (علیه السلام) در قالب یک نامه به شیعیان…