خود را از گزند کسی که خویشتن را ناچیز و خوار می‌یابد [و در باطن نسبت به خود احساس حقارت و پستی دارد]، در امان ندان! خداوند متعال، انسان را با مدال افتخار و لیاقت، بزرگی و کرامت بخشید؛ تا آنجا که در قرآن کریم…