گویا همین دیروز بود که پدر در بستر رحلت او را به طور خصوصی طلبید و در گوشش زمزمه‌هایی کرد. سخنانی که او را برای ناسپاسی‌ها و تلاطم‌ های آینده آماده می‌کرد. سخنانی که حاکی از ملحق شدن سریع او به پدر بود و توانست…