متن سوال: چرا مسلمین 17 رکعت نماز می خوانند و چرا 20 رکعت نمیخوانند؟ متن جواب: با مراجعه به عقل و خرد مشخص می شود که تنها مرجع صلاحیت دار برای قانونگذاری (بطور مستقل و ذاتی ) پروردگارمان می باشد ؛ چرا که تنها اوست…