“فردا پرچم را به دست کسی می‌دهم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش هم او را دوست دارند؛ کسی که هرگز فرار نمی‌کند” این جمله، مژده‌ای بود که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در جنگ خیبر…