متن سوال: آیا خدای مسلمین با خدای مسیحیان یکی است؟ متن جواب: در پاسخ به ذکر عده ای از آیات قرآنی که بیانگر عقیده مسلمانان نسبت به ذات مقدس خداوند است می پردازیم . البته لازم به تذکر است که اصل خداشناسی و براهین آن…