بر طبق تواریخ اسلامی و کتب دینی گذشتگان  تمامی پیامبران الهی  از آدم تا به خاتم دارای وصی بوده اند . نام وصی آدم ، ” هبه الله ” بود که به زبان عبرانی ، ” شیث ” است . وصی ابراهیم ” اسماعیل ”…