متن سوال: لطفا هدف اصلی که انسان در امر ازدواج باید دنبال کند را توضیح داده و مشخصات و خصوصیات همسری را که بتواند انسان را به این هدف برساند ، بیان کنید. متن جواب: سؤالی را که در خصوص هدف از ازدواج و مشخصات…