به راستی روز سختی است. روزی که کسی را به کسی کاری نیست… سخن از روز قیامت که می‌شود، قرآن آن ‌را بر اهل زمین و آسمان دشوار و گران می‌داند. روزی که انسان (حتی) از برادر و مادر و پدرش می‌گریزد. روزی است که…