در سخنان پیشوایان دین به ویژه امیرالمؤمنین مناسبات امام و امت تحت عنوان حقوق متقابل امت، یا وظایف امام در برابر امت و مسؤولیت مردم در قبال امام مطرح شده است. دعا‌های صحیفه نیز از این حقیقت با بیان مخصوص خود – که همان شیوه…