از شب نیمه شعبان دقایقی چند بیشتر باقی نمانده بود، دقایقی که آرام آرام می‌گذشت و برای آنها که منتظر بودند بقدر سالها بود … سرانجام شب به دقیقه آخرین رسید و ثانیه‌شماری شروع شد. ثانیه‌ها هم با کندی یکی پس از دیگری گذشتند، ناگاه…