ما شیعیان امامیه، دو حادثه‏ ی تاریخی- مذهبی داریم که همیشه و همه ساله ذکر و یاد آن دو را تجدید می‏کنیم و البته بایسته نیز چنین است که با منتهای توان خود در زنده نگاه‏داشتن آن دو حادثه کوشا باشیم. این دو حادثه، یکی…