همان‌طور که می‌دانیم هدفی که برای انسان در مکاتب الهی تعریف شده است عبادت و بندگی خداست؛ چنانکه در قرآن کریم می‌خوانیم: “جن و انس را نیافریده ام مگر برای اینکه مرا عبادت کنند. اما واقعیت آنست که در مسیر بندگی موانعی چون خواهش‌های نفسانی…